Förordning (2020:730) om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd

Gällande, men upphör 1 januari 2021
SFS 2020:730
Konsoliderad grundförfattning

1 § Tillfälligt anpassat sjöfartsstöd lämnas enligt denna förordning till arbetsgivare för skatteavdrag på inkomst och för kostnader för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift i fråga om sjömän som med anledning av spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 permitterats eller sysselsatts med underhåll av fartyget eller liknande arbetsuppgifter.

Stöd enligt första stycket lämnas inte för kostnader som kan ersättas eller redan har ersatts av staten med stöd av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

2 § Stöd enligt 1 § lämnas till fysiska och juridiska personer samt till partrederier som har förklarats berättigade till sjöfartsstöd enligt 2 eller 3 § förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd.

3 § I fråga om stödets storlek, ansökan och handläggning av ärenden om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd gäller 5 och 8-14 §§ förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd. I stället för vad som anges i 8 § andra stycket i den förordningen ska en ansökan dock senast ha kommit in inom sex månader efter den månad som stödet avser.

Övergångsbestämmelser

2020:730

  1. Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2020.

  2. Tillfälligt anpassat sjöfartsstöd lämnas dock för tid från och med den 13 mars 2020.

  3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.

  4. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för tillfälligt anpassat sjöfartsstöd som avser tid före utgången av 2020.