Lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

SFS 2020:721
Ändringsförfattning