Lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

SFS 2020:674
Ändringsförfattning