Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

SFS 2020:671
Ändringsförfattning