Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS 2020:670
Ändringsförfattning