Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

SFS 2020:668
Ändringsförfattning