Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

SFS 2020:667
Ändringsförfattning