Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

SFS 2020:666
Ändringsförfattning