Lag om upphävande av lagen (1995:1570) om medlemsbanker

SFS 2020:665