Om Delege

Delege är en lagbok på nätet som samlar alla svenska lagar och förordningar samt (inom kort) mycket annat juridiskt material.

Vi har saknat en öppen och användarvänlig plattform för de regelverk som styr samhället. Detta bör vara en självklarhet i ett demokratiskt samhälle och är än viktigare i en tid när rättsstatens principer utmanas från olika håll. I denna anda valde vi därför att själva utveckla Delege.

Vem ligger bakom?

Delege är ett projekt som drivs av en grupp jurister som är verksamma inom skilda områden. Vi har en tro på att det finns en styrka i den gemensamma praktiska och akademiska kunskap som landets jurister och andra har kring de regler som gäller i Sverige. Däremot saknas en plats för att dela med sig av denna på ett öppet och effektivt sätt. Vår förhoppning är att Delege så småningom kan fylla denna roll.

Innehåll

Det innehåll vi tillgängliggör på Delege utökas kontinuerligt. För närvarande finns följande material tillgängligt:

  • Svenska lagar i konsoliderad form
  • Svenska förordningar i konsoliderad form
  • Finansinspektionens föreskrifter i konsoliderad form (kommer snart)

Källor och bearbetning av författningstext

Den författningstext som presenteras på Delege utgår från det officiella författningstrycket, men är ofta redaktionellt bearbetad av oss själva och av myndigheter. Dessutom sker bearbetning på automatiserad väg. I tillämpliga fall presenteras författningstext i konsoliderad form, d.v.s. med ändringar och korrigeringar inkorporerade i texten.

Materialet ses kontinuerligt över av jurister i syfte att korrigera felaktigheter och säkerställa överensstämmelse med officiella och autentiska versioner. Mot bakgrund av dess omfattning och våra begränsade resurser har vi i dagsläget emellertid inte möjlighet att upprätthålla denna kontroll fullt ut. Hittar du några felaktigheter vill vi gärna att du rapporterar det, vilket (inom kort) är möjligt att göra i anslutning till respektive författningstext.

Även om vi gör vårt yttersta för att det material vi presenterar inte innehåller några direkta felaktigheter bör noteras att vårt material kan avvika från officiella versioner och från andra rättsinformationskällor i bl.a. följande avseenden:

  • Vi uppdaterar författningsmaterial kontinuerligt, men det sker inte alltid per automatik i samband med att nya versioner och rättelser publiceras i offentliga källor. Det kan därför förekomma viss fördröjning innan beslutade ändringar eller publicerat material återspeglas på Delege.
  • Viss formatering som används i officiella versioner kan vara svår att återge digitalt. Det kan t.ex. röra sig om tabeller, figurer och formler. Om det bedöms påverka innehållet strävar vi efter att ange det i en not.
  • För att underlätta läsningen av författningstext gör vi i vissa fall redaktionella justeringar i presentationen, förutsatt att vi bedömer att det inte inverkar menligt på innebörden eller förutsättningen att tolka texten. Exempelvis gör vi i vissa fall om definitionslistor till punktlistor eller tabeller, eller kompletterar texten med indrag.
  • Om vi identifierar uppenbara skriv- eller formateringsfel korrigerar vi generellt sett dessa. Om det bedöms påverka innehållet strävar vi efter att ange det i en not.

Kontakt

Återkoppla gärna till oss om vad du tycker om tjänsten, om du hittat något som inte fungerar eller om du har något annat att säga!

Följ oss

Du kan följa vårt arbete med Delege på Twitter och via vår ändringslogg.

Integritet och sekretess

Läs mer om hur vi skyddar dig som användare här: Integritet